http://furgonetka.pl/api/{nazwa metody}.{Format odpowiedzi} ?{nazwa parametru}={Wartość}&...
Nowości 2016
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego www.dwa-aniolki.pl ( i www.wiktorio.pl) zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.dwa-aniolki.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.dwa-aniolki.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.dwa-aniolki.pl” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. „www.dwa-aniolki.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.dwa-aniolki.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.dwa-aniolki.pl

  

3. Internauta oraz www.dwa-aniolki.pl łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”.

Internauta oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy z www.dwa-aniolki.pl, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym www.dwa-aniolki.pl. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się  w następujący sposób:

 

 

4. Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie www.dwa-aniolki.pl (i www.wiktorio.pl), jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

 

 1.  ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)
 2.  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).

 

5. Wszelkie prawa do www.dwa-aniolki.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na www.dwa-aniolki.pl należą do firmy Wiktorio , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

6. "Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do fotografii umieszczonych w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione."

  

 

§2

Zamówienia

1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę www.dwa-aniolki.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez www.dwa-aniolki.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery w zakładce Kontakt.

 

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Do każdego zamówienia sklep może wystawić fakturę VAT.

6. Klient ma dodatkowo możliwość mailowego anulowania zamówienia.

 

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem

b) przelewem

2. Wydanie towaru następuje po dokonaniu zapłaty za towar i jego przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. "Poczty Polskiej lub firm kurierskich").

2. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta przy zakupie.

3. Sklep www.DWA-ANIOLKI.PL (www.WIKTORIO.PL) zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy przy zamówieniu dużej ilości produktu, produktów małoseryjnych lub wykonania ozdób na indywidualne zamówienie Klienta. O wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient może być poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (zwrot towaru)

 

1. Klient ma  prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym internauta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Internauta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduję się poniżej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: biuro@dwa-aniolki.pl lub biuro@wiktorio.pl : lub w formie pisemnej na adres: Wiktorio, ul. 11 Listopada 12 lok 3, lub4 lub w formie pisemnej na adres: WIKTORIO , ul 11- Listopada 12 lok 3, 42-216 Częstochowa z dopiskiem: "wiktorio". Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Internauta powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WIKTORIO

Aleja 11 Listopada 12/3

42-200 Częstochowa

+48.609934501

biuro@dwa-aniolki.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………........................................................ zawartej w dniu ………………………………………………….

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………..............

 

Numer Rachunku

                                                   

Uwagi Klienta: …………………………………………………………………………………………...............

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(proszę wpisać swoje imię i nazwisko, adres oraz podpisać się)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana jest obarczona wadami fizycznymi lub prawnymi (rękojmia).
 2. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące przedmiotu Umowy.
 3. Reklamację można składać za pomocą oświadczenia w zwykłej formie pisemnej, przesyłając je pocztą lub pocztą elektroniczną na adres pocztowy, mailowy sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  •  
 4. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, tj. do ustalenia towaru i Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą. W pierwszych dwóch przypadkach Sprzedawca zwróci się niezwłocznie do Nabywcy o uzupełnienie danych. W razie nieuzupełnienia ww. danych reklamacja nie zostanie rozpoznana.
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę złożonej reklamacji.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 dni drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

§6

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia w Sklepie www.DWA-ANIOLKI.PL (www.wiktorio.pl)

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. W celu usunięcia konta internauty ze sklepu internetowego www.dwa-aniolki.pl (i www.wiktorio.pl) należy skontaktować się z www.dwa-aniolki.pl  (lub www.wiktorio.pl) na podstawie danych z zakładce "Kontakt".

 

§7

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, grafiki oraz opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela sklepu.

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie           www.dwa-aniolki.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie

 

§ 9


Postanowienia końcowe

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

2. Ceny wskazane na stronie www.DWA-ANIOLKI.PL (www.wiktorio.pl) są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

3. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie przedstawiają stanów magazynowych Sklepu.

4. Sklep www.DWA-ANIOLKI.PL (www.wiktorio.pl) zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą zasad sprzedaży.

5. Sklep www.DWA-ANIOLKI.PL (www.wiktorio.pl) zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą ceny.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.dwa-aniolki.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.dwa-aniolki.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl